webikon

webikon.sk sú experti na WordPress a webové technológie majú v malíčku. Vaše požiadavky na nový web sú pre nich sväté a keď ich zmiešajú so svojimi poznatkami z tvorby webových stránok, výsledkom je špičková web stránka. Žijú webom ráno, keď sa budia, i večer, keď si líhajú spať.

Používajú na to jeden z najlepších redakčných systémov na svete – WordPress. Vie sa preobliecť do očarujúcich grafických tém a dizajnov. Jeho ovládanie vyniká jednoduchosťou, pričom však zároveň ponúka širokú škálu funkcií. Pre váš web použijú len tie, ktoré naozaj potrebujete. Kedykoľvek vám podľa potreby spustia ďalšie a ďalšie…


webikon.sk are an experts on WordPress and they handle web technologies with ease. For them, your specific requirements for your new website are sacred, and when they combine them with their knowledge in creating websites, the result is top class website. They live with your website in the morning when we wake up, and at night when they go to sleep.

They use one of the best content management systems in the world – WordPress. It can be dressed into astonishing graphic themes and designs. It’s easy to command, but at the same time it offers wide range of functions. For your website, they’ll use just the ones you really need. At any time they can run more and more of them…